Štatút  súťaže

SÚŤAŽ SODVÁŽNYM BOJKOM

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže ku knihe „Denník odvážneho bojka 17: Preplnený mechúr“, ktorá bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom stránky    www.dennikodvaznehobojka.sk. ​ 
Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.   Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená na stránke  www.dennikodvaznehobojka.sk.     

I.CIEĽ SÚŤAŽE
1) Cieľom Súťaže s odvážnym bojkom (ďalej len „Súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže –  kníh z vydavateľstva IKAR a jeho partnerov. 
2) Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom web stránky www.dennikodvaznehobojka.sk  („ďalej len web stránka“), s odkazmi z iných partnerských stránok. 
3) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl.  VII odsek 1 tohto štatútu (ďalej len „Súťažiaci“).  

II. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE, PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SÚŤAŽE
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).  
2) Technická realizácia a servis zabezpečuje: A.I.S., s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35768240  

III. Začiatok a ukončenie súťaže
Súťaž prebieha od 21. februára 2023 do 30. apríla 2023. 

IV.Pravidlá súťaže 
1) Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť na web stránke s adresou: www.dennikodvaznehobojka.sk
2) Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že použije nasledovný postup: 
    a) Klikne na tlačidlo Zapoj sa do súťaže. 
    b) Napíše zábavný text piesne na tému „Preplnený mechúr“. 
    c) Vpíše požadované údaje do formulára a odsúhlasí, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a že ich akceptuje. 
    d) Potvrdí odoslanie. 
    e) Text prejde registračným procesom, o ktorom bude účastník súťaže informovaný automatickým mailom. 
    f) Text bude podliehať schvaľovaciemu procesu, v ktorom sa skontroluje povaha textu a ak schvaľovacím procesom prejde, text bude uverejnený na web stránke. 
    g) Uverejnením textu na web stránke je účastník zapojený do súťaže. 
    h) Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten Súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže a vypísal kontaktné údaje. 
    i) Žrebovanie výhier sa uskutoční 10. mája 2023. Výsledky budú zverejnené na web stránke, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram ap.), prípadne partnerských stránkach.  

3) Text piesne „PREPLNENÝ MECHÚR“ 
    ​a) Súťaž spočíva v napísaní zábavného textu piesne na tému „Preplnenú mechúr“ v rozsahu 4 veršov (1 strofa). 
    b) Text by mal byť vtipný, veselý a zábavný, ale bez použitia vulgarizmov alebo iných urážlivých slov.  

4) Výhry v súťaži 
    a) V Súťaži budú udelené 3 hlavné a 4 špeciálne výhry (celkovo bude udelených 7 výhier). 
    b) Hlavnými výhrami súťaže je 3x balíček kníh  v hodnote 300 €, t.j. každý balíček kníh obsahuje knihy v hodnote 300 € pre školskú triedu, z ktorej žiakov sú víťazi súťaže. Výhercovia hlavných výhier sa určia žrebovaním. Hlavná výhra zahŕňa knihy vydavateľstva IKAR a jeho značiek v hodnote 300 €. 
    c) Špeciálne výhry získajú 4 Súťažiaci, ktorých texty vyberie komisia. Špeciálna výhra zahŕňa 4x balíček kníh v hodnote 50 € z vydavateľstva IKAR a jeho značiek pre každého víťaza, t. j. každý balíček kníh obsahuje knihy v hodnote 50 €. Zároveň 4 texty piesne, ktoré vyberie komisia ako najlepšie a najzábavnejšie, budú zhudobnené hudobnou skupinou Ukupunktúra. 
    d) V prípade výhry bude Súťažiaci kontaktovaný primárne pomocou e-mailovej adresy zákonného zástupcu, prípadne telefonicky (pokiaľ Súťažiaci vyplnil políčko Telefón). Pokiaľ Súťažiaci nebude reagovať na e-mail oznamujúci výhru po dobu viac ako 7 dní, táto výhra prepadne v prospech iných Súťažiacich, alebo v prospech Vyhlasovateľa Súťaže. V takýchto prípadoch môže prebehnúť žrebovanie náhradníkov, pre kontaktovanie ktorých platia tie isté tu uvedené pravidlá. 
    e) V prípade výhry kníh zašle Organizátor z vydavateľstva IKAR výhercovi na ním zadanú e-mailovú adresu zoznam kníh, z ktorých si výherca môže vybrať. Víťaz - oznámi svoj výber Vyhlasovateľovi najneskôr do 7 dní. Ten zašle danú cenu výhercovi podľa podmienok uvedených v článku V. 
    f) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže všetkých Súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení týchto pravidiel Súťaže. 
    g) Potvrdením svojej účasti v Súťaži dáva účastník zároveň súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany Vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií. Svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať, a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti Vyhlasovateľovi Súťaže. 
    h) Účasťou v súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
    i) Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním Súťaže. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.    

V.ZASLANIE VÝHIER 
1) Hlavné výhry budú výhercom zaslané kuriérom alebo klasickou poštou Vyhlasovateľom najneskôr do 21 dní od ukončenia Súťaže na adresu výhercu, ktorú výherca nahlási Vyhlasovateľovi Súťaže pri telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní výhercu Vyhlasovateľom. 
2) Špeciálne výhry budú výhercom zaslané kuriérom alebo klasickou poštou Vyhlasovateľom najneskôr do 21 dní od ukončenia Súťaže na adresu výhercu, ktorú výherca nahlási Vyhlasovateľovi Súťaže pri telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní výhercu Vyhlasovateľom. 
3) V prípade nemožnosti doručenia výhry napr. jej neprevzatí výhercom, chybne uvedenej adresy či mena a priezviska Súťažiaceho prepadá táto výhra bez možnosti náhrady Vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za nedoručenie, príp. poškodenie, či stratu výhry počas prepravy. 
4) Účasťou v Súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto Súťaže a s tým, že Vyhlasovateľ Súťaže je oprávnený zverejniť mená výhercov a použiť ich na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa Súťaže, bez nároku na odmenu. 
5) Pravidlá tejto Súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese  www.dennikodvaznehobojka.sk

VI.OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE 
1) Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, jeho partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa Súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na Súťaži vylúčené. 
2) V prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo  osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa Súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa Súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Vyhlasovateľovi Súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry. 3) Zapojením sa do Súťaže dáva Súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy Vyhlasovateľa súťaže a spracované Vyhlasovateľom Súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, ak Súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu Súťažiaceho do Súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. 
4) Vyhlasovateľ Súťaže nehradí Súťažiacim žiadne výdavky či prípadnú náhradu škody, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. 
5) Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolať sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ Súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. 
6) Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo Súťaže v prípade, že Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z takejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady výdavkov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa. 
7) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Vyhlasovateľa Súťaže. 
8) Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.               
        

V Bratislave dňa 14.2.2023                                                              
IKAR, a.s.
vyhlasovateľ a organizátor Súťaže                                      

V Bratislave dňa 14.2.2023                                                              
A.I.S., s.r.o. 
technický realizátor Súťaže