ŠTATÚT SÚŤAŽE

„SKUTOK SKVELÉHO KAMOŠA“

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže „Skutok skvelého kamoša“, ktorá bude prebiehať na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom stránky www.dennikodvaznehobojka.sk. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.


I.   CIEĽ SÚŤAŽE

1) Cieľom súťaže o Zájazd pre celú triedu do Familyparku v Rakúsku (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže – kníh z vydavateľstva Ikar a jeho partnerov.

2) Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom stránky www.dennikodvaznehobojka.sk, s odkazmi z iných partnerských stránok.

3) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v čl. VII odsek 1 tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).


II.  VYHLASOVATEĽ, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ súťaže

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

2) Technickú realizáciu a servis zabezpečuje: A.I.S., s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35768240


III.  ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE

1) Súťaž prebieha od 7. novembra 2019 do 31. januára 2020.


IV.  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1) Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť na web stránke s adresou: www.dennikodvaznehobojka.sk.

2) Účastník súťaže sa do súťaže o výhry (ďalej len výhry) zapojí tak, že:

   a) Klikne na tlačidlo Zapoj sa do súťaže.

   b) Napíše alebo nakreslí príbeh o dobrom skutku, ktorý urobil on sám alebo jeho skvelý kamoš.

   c) Vpíše požadované údaje a odsúhlasí, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a že ich akceptuje.

  d) Potvrdí odoslanie.

3) SKUTOK SKVELÉHO KAMOŠA

   a) Súťaž spočíva v napísaní, prípadne nakreslení dobrého činu, ktorý by urobil každý skvelý kamoš.

   b) Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže a vypísal kontaktné údaje.

   c) Žrebovanie výhier sa uskutoční 3. februára 2020. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke www.dennikodvaznehobojka.sk, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram ap.), prípadne partnerských stránkach.

4) VÝHRY V SÚŤAŽI

   a) V súťaži bude udelená 1 hlavná a 2 ďalšie výhry (celkovo budú udelené 3 výhry).

   b) Hlavnou výhrou súťaže je 1x zájazd pre celú triedu do zábavného parku v Rakúsku (Familypark). Výhra zahŕňa vstupenky do parku Familypark Neusiedlersee v Rakúsku pre xx osôb, prepravu autobusom z Bratislavy do Familyparku a späť, obedové menu pre celú triedu. Výhra nezahŕňa cestovné poistenie do zahraničia, ani prepravné náklady z miesta bydliska do Bratislavy.

   c) Druhou cenou, ktorú v žrebovaní získajú 3 vyžrebovaní súťažiaci je 30 kníh z vydavateľstva IKAR vydaných pod edičnou značkou Stonožka.

   d) Treťou cenou je 100 ks zápisníkov Denník skvelého kamoša.

   e) V prípade výhry bude súťažiaci kontaktovaný primárne pomocou e-mailovej adresy, prípadne telefonicky (pokiaľ súťažiaci vyplnil políčko Telefón. Pokiaľ súťažiaci nebude reagovať na e-mail oznamujúci výhru po dobu viac ako 7 dní, táto výhra prepadne v prospech iných súťažiacich, alebo v prospech vyhlasovateľa / organizátora súťaže. V takýchto prípadoch môže prebehnúť žrebovanie náhradníkov, pre ktorých platia pri kontaktovaní tie isté pravidlá.

   f) V prípade výhry kníh mu zašle z vydavateľstva Ikar organizátor na zadanú e-mailovú adresu zoznam kníh, z ktorých si výherca vyberie a oznámi to najneskôr do 7 dní organizátorovi. Ten zašle danú cenu výhercovi.

   g) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení pravidiel.

   h) Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva účastník súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií. Svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti vyhlasovateľovi súťaže.

   i) Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

   j) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.


V. ZASLANIE VÝHIER

1) Hlavná výhra bude výhercom odovzdaná osobne, pri odchode zájazdu z Bratislavy.

2) Ďalšie výhry budú výhercom zaslané kuriérom alebo klasickou poštou Vyhlasovateľom najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže na adresu výhercu, ktorú výherca nahlási organizátorovi súťaže pri telefonickom alebo e-mailovom kontaktovaní výhercu organizátorom.

3) V prípade nemožnosti doručenia výhry napr. jej neprevzatí výhercom, chybne uvedenej adresy či mena a priezviska súťažiaceho prepadá táto výhra bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie, príp. poškodenie, či stratu výhry počas prepravy.

4) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.

5) Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese www.dennikodvaznehobojka.sk.


VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE

1) Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.

2) V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

3) Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

4) Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

5) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

6) Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.

7) Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

V Bratislave dňa 28.10.2019                                      V Bratislave dňa 28.10.2019

IKAR, a.s.                                                                      A.I.S., s.r.o.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže                         Technický realizátor súťaže