home
20. August 2019
hraj
hlasuj

Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je vydavateľstvo Ikar, a.s., P.O. Box 92, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 3, IČO: 00678856, IČ DPH: SK2020313174 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Trvanie súťaže

Súťaž sa koná v mesiacoch február až apríl 2012.

Účastníci súťaže

Každý žiak a učiteľ, ktorý sa registruje na stránke www.dennikodvaznehobojka.sk a zapojí sa do súťaže (registráciou, vložením príspevku alebo hlasovaním). Účastníkom je fyzická osoba, ale i trieda a škola ako skupina. s výnimkou
- zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka;
- osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené s reklamnými a promo aktivitami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže.

Podmienky súťaže

Každý žiak, ktorý sa zapojí do súťaže, dostane od organizátora brožúru s úryvkom z knihy Denník odvážneho bojka, stručnými pravidlami súťaže, prezentáciou cien i partnerov, a so zľavovým kupónom.
Na vybraných školách predstaví organizátor projekt formou krátkych animačných programov. Organizátor odmeňuje priebežne, každý týždeň výhercov medzi jednotlivcami a na záver celkových víťazov v kategóriách Žiak, Trieda a Škola. Viac o výhrach v záložke Čo môžeš vyhrať – Výhry.

Výber výhercov a odovzdanie cien

Organizátor odmeňuje účastníkov s najväčším počtom nazbieraných hlasov v kategóriách Žiak, Trieda a Škola. Výber sa koná priebežne a na záver celej súťaže – mená výhercov i výhry budú vždy v čo najkratšom čase zverejnené na stránke www.dennikodvaznehobojka.sk v záložke Výhercovia. Organizátor má právo vyradiť súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Organizátor skontaktuje výhercu prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadal pri registrácii do súťaže a následne oboznámený o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí spojiť s výhercom do 5 dní od uskutočnenia výberu, bude kontaktovaný ďalší súťažiaci v poradí. To isté platí, ak sa nepodarí dovolať ďalšiemu súťažiacemu.
Výherca, ktorý si neprevzal výhru v čase stanovenom organizátorom, nemá nárok na náhradnú výhru. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.
Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava ďalší súťažiaci v poradí.

Výhry

Zoznam všetkých výhier je uvedený v záložke Čo môžeš vyhrať – Výhry.

Osobné údaje

Vyplnením svojich údajov účastník súťaže dáva svoj súhlas s účasťou podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad, s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel, ako aj so zasielaním informačných mailov o novinkách a akciách online obchodu Bux.sk v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Účastník tiež súhlasí, že jeho osobné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii organizátora. Súhlas je udelený dobrovoľne.
Účastník dáva účasťou v súťaži organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím fotografií, videa či zvukového záznamu zaobstaraných organizátorom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhier.
Účastník súťaže udeľuje organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry. Zmenu pravidiel a podmienok hry organizátor vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.

Bratislava, 1. februára 2012
Vydavateľstvo IKAR, a.s.

ikar
stmartins
markiza
bux
rexik